عرق شش گیاه

عرق پنج گیاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵
عرق هفت گیاه سرد
۲۵ فروردین ۱۳۹۵

رفع کم خونی / تقویت کننده

مقدار و طریقه مصرف : ۱/۲ استکان نیم ساعت قبل از غذا

استکان نیم ساعت قبل از غذا